Obchodní podmínky

Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, zákonem č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při domovem prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

1 Definice

1.1 V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1 "CZ-FIN" znamená počítačový program - internetová aplikace, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.cz-fin.com, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání a poskytnutí služeb Uživatelem;

1.1.2 "Spotřebitelská smlouva" je Kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel;

1.1.3 "Prodávající" (dodavatel) osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek;

1.1.4 "Spotřebitel" (kupující) je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti, a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; < / p>

1.1.5 Kupující, který není spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

1.1.6 Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tj závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy;

1.1.8 "občanský zákoník" znamená zákon číslo 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění;

1.1.9 "Provozovatel" znamená společnost Scholtz & Company, JSA, IČO: 51 882 272, se sídlem Švabinského 21, Bratislava - městská část Petržalka 851 01. Kontaktní informace: Email info@cz-fin.com, Telefon: +420 776 082 012

1.1.10 "Prístupové údaje" znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy pri Registrácii;

1.1.11 "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze;

1.1.12 "Uživatel" jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která užívá E-shop;

1.1.13 "Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu uživateli zřízena Registrací (t.j. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových dat;

1.1.14 "Služba" znamená službu nabízenou Provozovatelem k prodeji uživateli prostřednictvím webstránky a pokud je ke službě nabízena, tak i licence k užívání této služby;

1.1.14 "Zboží" znamená zboží nabízené Provozovatelem k prodeji uživateli prostřednictvím webstránky a pokud je ke Zboží nabízena, tak i licence k užívání tohoto Zboží;

2 Proces uzavření Smlouvy

2.1 Provozovatel prostřednictvím webstránky nabízí Uživatelem uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením "Založit novou licenci" v uživatelském rozhraní webstránky.

2.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy dle odst. 2.1 těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením "Založit novou licenci" případě jiný jazykový variantu nebo podrobnější popis.

2.3 bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 2.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

2.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko "Založit novou licenci" Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalována webstránka.

2.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě vyplnit svou emailovou adresu, identifikační údaje nebo jiné údaje. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není povinný a ani oprávněn zadané údaje kontrolovat.

2.6 Provozovatel může ale nemusí zaslat uživateli emailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

3 Kupní smlouva

3.1 Uzavřením Kupní smlouvy se stávají účinné následující ustanovení:

3.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Službu, kterou si uživatel zvolil v uživatelském prostředí a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za danou Službu cenu, která je uvedena při takovéto Službě v ceníku.

3.1.2 Provozovatel má právo až do momentu úhrady za Službu uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní řízení Provozovatele spočívající v oznámení uživateli, že jím objednanou Službu nelze dodat.

3.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoli požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet poskytnutí Služby.

3.1.4 Způsob zabalení Zboží v případě objednání zboží určuje výhradně Provozovatel.

3.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí webstránky.

3.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených uživateli v uživatelském prostředí webstránky způsob zaplacení kupní ceny za Službu a případně další peněžní plnění Provozovateli.

3.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informace o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení této platby, které jsou uvedeny u dané platbě v uživatelském prostředí.

3.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Uživatel povinen uvést variabilní a specifický symbol určený Provozovatelem.

3.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněn momentem připsání příslušné částky na bankovní účet určený Provozovatelem.

3.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněn momentem připsání příslušné částky na bankovní účet určený Provozovatelem.

3.1.10 Provozovatel má právo poskytnout uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není u konkrétní slevy uvedeno výslovně jinak.

3.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetím stranám v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; tyto náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

3.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Službě, který je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za danou službu Uživatelem.

3.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Službu uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Všechny lhůty pro dodání Služby uvedené v uživatelském rozhraní jsou pouze orientační.

3.1.14 Provozovatel zašle na vyžádání uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí.

3.1.15 Pokud je Provozovatelem společně s Zbožím poskytnutý Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od Kupní smlouvy, ruší se daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zakoupeným zbožím Prevýdzkovateľovi vrátit i poskytnutý dar.

3.1.16 Provozovatel poskytuje uživateli na zakoupený Zboží záruku, pokud je záruční doba uvedena u daného zboží v uživatelském prostředí, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitelů.

3.1.17 Práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla a / nebo provozu. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdrží od Uživatele reklamované Zboží.

3.1.18 Pokud je v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného zboží uvedeno, že je použit, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad tohoto Zboží.

3.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a / nebo zničení Zboží, který je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

3.1.20 Nebezpečí ztráty, poškození a / nebo zničení Zboží, který je předmětem smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem předáním daného zboží prvnímu přepravci.

3.1.21 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabízenou službu. Kupující prohlašuje že se se specifikacemi služby seznámil před koupí a plně s nimi souhlasí.

3.1.22 Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Ceník, a popis jednotlivých služeb aplikovaných pro jednotlivé licence. Tento dokument a popis dostupný na webové stránce https://www.cz-fin.com/Cenik

4 Uživatelský účet

4.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

4.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

4.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží nebo Služby, které uživatelé učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.

4.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užívání těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užívání těchto hesel je uživatel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkaldu Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne uživateli nové přístupové údaje.

4.5 Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí uživateli prostřednictvím webstránky a / nebo emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 7 dnů od prvního přihlášení do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (v případě doručování emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dní, o níž strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

5 Informace pro Spotřebitele

5.1 Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhou Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odeslány ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

5.2 Pokud odstoupí Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen oznámit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být snížena pokud jsou k tomu splněny zákonné důvody.

5.3 Pokud odstoupí Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, který vrací Provozovateli poškozený a / nebo opotřebovaný, zejména pokud jsou odstraněny originální označení Zboží (tj cedulky, nálepky apod.), Je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

5.4 V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od dané Kupní smlouvy.

5.5 Pokud Spotřebitel na základě Kupní smlouvy obdržel Zboží tvořen movitými věcmi, je povinen jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo jej předat na adrese provozu nebo sídla provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud budou movité věci odeslány Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

5.6 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.8 Provozovatel využívá možnost mimosoudní řešení stížností spotřebitelů. V případě stížnosti mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy info@cz-fin.com.

6 Reklamační řád

6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že Zboží nebo Služba je při převzetí bez vad. To neplatí pokud je předmětem Kupní smlouvy zboží s vadami, které je Provozovatel, pokud jsou mu známé, nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mu měly být známy, povinen oznámit Spotřebiteli.

6.2 Pokud obsahuje Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, nebo pokud byl předmětem Kupní smlouvy Zboží s vadami, které Provozovatel, pokud mu byly vady známo, nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem měly být známo, oznámil Spotřebiteli. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat pouze výměnu dané součásti zboží; pokud to není možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

6.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti zboží má Spotřebitel iv případě odstranitelné vady, pokud nemůže daný Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4 Pokud Spotřebitel od Kupní smlouvy neodstoupí nebo si neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho části nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží iv případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nový Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by zjednání nápravy způsobilo Spotřebiteli značné obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nepřísluší, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, nebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaném za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena sjednána, při použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží měl při převzetí Spotřebitelem, nebo pokud to vyplývá z povahy Zboží.

6.7 Pokud je na Zboží poskytována záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Pokud to povaha Zboží umožňuje, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

6.9 V případě, že Spotřebitel využije své právo na odstranění vad Zboží jeho opravou, u Zboží, při kterém je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo nebo místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.

6.10 Reklamace Zboží nebo Služby, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.11 Lhůta pro vyřízení reklamace neběží v případě, že Provozovatel neobdržel od Spotřebitele všechny podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6.12 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

7 Alternativní řešení sporů

7.1 Objednatel - Spotřebitel - má právo obrátit se na Provozovatele - prodávajícího s žádostí o nápravu e-mailem na info@cz-fin.com pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona č. 391/2015 Sb. Návrh může Spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č. 391/2015 Sb.

7.2 Alternativní řešení sporů může využít jen Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od Spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

7.3 Spory mezi Provozovatelem a druhou stranou která je právnická osoba řeší prioritně "Burzovní rozhodčí soud při komoditní burze Bratislava" 264/2005 / O000401.

8 Ochrana osobních údajů

8.1 Při zpracovávání osobních údajů fyzických osob Provozovatel postupuje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR") a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

8.2 Podrobné informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje našich zákazníků při využívání našich služeb jsou upraveny v zásadách ochrany osobních údajů.

9 Cookies

9.1 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.

9.2 Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 5 let od posledního použití služby.

9.3 Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, k využívání funkcí sociálních médií a analýzy návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

10 Užívání webstránky

10.1 Provozovatel tímto uděluje uživateli nevýhradní licenci k užívání webstránky způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

10.2 Provozovatel má právo změnit web, tedy jeho technické řešení a / nebo uživatelské rozhraní.

10.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost stránky.

10.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Jakoukoliv škodu, která by porušením této povinnosti Uživatele Provozovateli nebo třetím osobám vznikla, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

10.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet. V případě porušení těchto Obchodních podmínek třetí stranou, Provozovatel má nárok na náhradu škody 1 000 000 EUR (milion euro) za každý rok porušení.

10.6 Provozovatel dává souhlas se stahováním a spracovávavním údajů z webstránky výlučně pro osoby které si zakoupili licenci na používání těchto údajů a / nebo dobrozdání zpracovatelů dat.

10.7 dobrozdání zpracovatel údajů je výlučně společnost Google a společnost Microsoft

11 Prohlášení Provozovatele

11.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy dat na webstránce, jako elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a jsou chráněny proti změnám.

11.2 Vlivem technické chyby na webstránce může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží nebo Službě, jejíž výška neodpovídá obvyklé ceně za takovýto zboží nebo služeb na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat daný Zboží nebo Službu za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží nebo Služby a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží nebo Službu za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

11.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží nebo Služby na webstránce mohou být ilustrované nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich provedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží av případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

11.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní webstránky v sekci Kontakt

11.5 Provozovatel není duševní vlastník cizích zdrojů, zejména zpráv z monitoringu médií. Duševní vlastnictví textů zůstává autorovi díla, a Provozovatel s tímto pracuje výlučně jako s textem z veřejné části internetu

11.6 Provozovatel není duševní vlastník originálních datasetů, zejména datasetů ze státní správy. Duševní vlastnictví originálních datasetů zůstává autorovi díla, a Provozovatel s tímto zdrojem pracuje výlučně jako s textem z veřejné části internetu

11.7 Provozovatel může zpracovávat další veřejné údaje z internetu a kombinovat je s jinými zdroji. Duševní vlastnictví originálního díla zůstává ve vlastnictví zdroje. Provozovatel uvede odkaz na zdoj údajů pokud je dostupný.

12 Právo na odstoupení od kupní smlouvy

12.1 Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud Prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

12.2 Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet ho obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění vad, vlastností a funkčnosti zboží.

12.3 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

12.4 Odstoupit od smlouvy není možné u zboží uzavřeném v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

12.5 V případě, že Kupující již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že Kupující vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl Prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je Prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena kupujícím za objednané zboží.

12.6 Kupující je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané Zboží poukázána ze strany predávajúceho.Predávajúci je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu tyto platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

12.7 Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, zrušuje ta se od počátku, jakož i každá doplňková smlouva související s Kupní smlouvou, od které Kupující odstoupil. Od Kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

12.8 Kupující nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

12.9 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení s Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty Zboží, pokud si Prodávající nesplnil informační povinnost o právu Spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

12.10 V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu Zboží, které je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota Zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši a náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s opravou Zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro (po) záruční servis Zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit Prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou Zboží a hodnotou Zboží v době odstoupení od Kupní smlouvy.

12.11 Kupující má možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřenou na používání Služby. V tomto případě Provozovateli vzniká možnost uplatnit si náhradu škody v hodnotě 30% z hodnoty kupní ceny plus alikvotní částku z času užívání licence. Pro zbylou cenu vystaví Provozovatel Kupujícímu dobropis a uhradí ho do 30 dnů od žádosti od odstoupení od kupní smlouvy.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Na vztahy neupravené těmito Obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku České Republiky, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

13.2 Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce.

13.3 Spotřebitel má možnost obrátit se na orgán alternativního řešení spotřebitelských sporů, který je (i když jen nezávazně) oprávněný posuzovat případné spory mezi Spotřebitelem jako zákazníkem a Provozovatelem.

13.4 Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči Kupujícímu uzavřením Kupní smlouvy.

13.5 Pokud je kterákoliv část těchto Obchodních podmínek gramaticky nebo právně nesprávná, platí text který je gramaticky nebo právně nejblíže ke kontextu těchto Obchodních podmínek.

14 Rozhodné právo

14.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky.

15 Účinnost

15.1 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 18.10.2019